ga naar   Obase

Ouders

MR en AC
Ouders kunnen plaats nemen in de Medezeggenschapsraad, (MR) en in de Activiteitencommissie (AC)
Hieronder kunt u in het kort lezen wat de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie inhoudt.

Medezeggenschapsraad
Samenstelling:
De MR bestaat uit twee delen:
• De oudergeleding, bestaande uit twee ouders, die zijn gekozen door de ouders van de school.
• De personeelsgeleding, bestaande uit twee personeelsleden, gekozen door het team.

Bevoegdheden:
De MR behandelt alle onderwerpen, die de school aangaan volgens een medezeggenschapsreglement, waarin staat aangegeven op welke wijze de afzonderlijke geledingen inspraak hebben. Dat kan zijn met instemmingsrecht of met adviesrecht. Het eerste moet het bestuur overnemen. Het tweede kan en mag het bestuur naast zich neerleggen.

Openbaarheid:
Het reglement is ter inzage bij de secretaris van de MR. De vergaderingen zijn openbaar.

Activiteitencommissie
Naast een MR heeft onze school ook een Activiteitencommissie (AC). De Activiteitencommissie helpt bij de organisatie van diverse feesten en activiteiten. Zij vormt een klankbord voor de MR en het team.

Onze contactgegevens